PORADNIA GSU ZDROWIE

Siedziba: 41-707 Ruda Śląska,
ul. Ks. Ludwika Tunkla 112A
Regon 276516250 NIP 646-241-82-28
email: rejestracja@gsu-zdrowie.pl


O nas
Administratorem danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Poradni GSU Zdrowie oraz tej strony internetowej jest GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Góry Chełmskiej 2 B, zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211288, NIP 631-10-08 975, w dalszej części Polityki Prywatności określana również jako Spółka lub Administrator.
Inspektor Ochrony Danych
Spółka informuje, że powołała Inspektora Ochrony Danych – panią Agnieszkę Błażyca-Smętek, z którym można się skontaktować pod adresem iod.gsusa@gsusa.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, co robimy z Twoimi danymi osobowymi w ramach funkcjonowania Poradni GSU Zdrowie. Polityka dotyczy także przetwarzania przez nas Twoich danych gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. W niniejszej Polityce opisujemy w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy lub w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych obowiązków wobec Ciebie, a także jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz poznać informacje na temat przetwarzania przez nas pozostałych danych, zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności zamieszczoną na stronie www.gsusa.pl

Informujemy, że możemy okresowo zmieniać naszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany.

W Spółce przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE, (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Spółka jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu Administratora (są to np. firmy księgowe i informatyczne ). Dbając o należytą ochronę przekazanych nam danych osobowych wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowujemy także polityki i procedury, jak również organizujemy regularne szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych pracowników w tym obszarze. Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką prywatności może prowadzić naruszenia Twoich praw lub jest niezgodne z przepisami, prosimy o informację na adres: ul. Góry Chełmskiej 2 B, 44-100 Gliwice.

Użyte pojęcia

Przetwarzać, Przetwarzanie - wszelkie działania związane z danymi osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownicy strony internetowej – jakiekolwiek osoby wchodzące na jakąkolwiek stronę internetową GSU Spółki Akcyjnej.

Pacjenci - osoby korzystające z usług świadczonych przez Poradnię GSU Zdrowie.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe
  Prowadząc poradnię GSU Zdrowie, Spółka przetwarza dane w celu:
 1. świadczenia usług medycznych, w tym w szczególności w celu realizacji profilaktyki zdrowotnej, przeprowadzenia diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, w oparciu w szczególności o obowiązujące przepisy ustawy o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. zawarcia i wykonania zawartej umowy o udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym także komunikacji z Pacjentami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak również przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości (podstaw z art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 4. ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO).

  Dane Użytkowników strony internetowej przetwarzamy w celu:
 1. celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści prezentowanych na stronie –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu obsługi i umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności formularza kontaktowego, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych usługach.
Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane - podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe biorąc pod uwagę cel ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.
Jak długo przetwarzamy dane?
  • Dane Pacjentów Poradni GSU Zdrowie
  • będziemy przetwarzać Twoje jako Pacjenta Poradni GSU Zdrowie przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Możemy również przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą, w szczególności w przypadku poinformowania o wizytach lekarskich lub wynikach badań do odbioru. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres korzystania z usług Poradni.
  • Jeżeli po skorzystaniu z usług Poradni poprosiłeś o wystawienie faktury VAT, będzie przetwarzać Twoje dane w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy i rachunkowości, przez okres wymagany tymi przepisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 1 lit. f RODO), przez okres do czasu przedawnienia tych roszczeń.
  • Dane Użytkowników strony internetowej
  • Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony. Obejmuje to takie informacje, jak Twój adres IP, datę i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową i sposób przeglądania jej treści.
  • Gromadzimy więc tzw. logi serwera - informacje o niektórych czynnościach wykonywanych przez Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania;
   • czas wysłania odpowiedzi;
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
   • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
   • informacje o adresie IP;
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
   • informacje o przeglądarce użytkownika.
   Dane te wykorzystujemy jedynie dla oceny ogólnej aktywności na stronie i dla celów administrowania serwerem. Będziemy je przetwarzać przez okres 36 miesięcy.
  • Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Zasadniczo podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Część Twoich danych osobowych, które gromadzimy, jest niezbędna w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków umownych wobec Ciebie lub innych osób lub obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa. W zależności od rodzaju danych osobowych i powodów, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówisz przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub, w skrajnych przypadkach, kontynuować naszej relacji. iami.
Zgoda
Prosząc Cię o wyrażenie zgody w pewnych okolicznościach, dokładamy wszelkich starań, byś mógł jej udzielić zgodnie z wymaganiami RODO oraz pozostałych przepisów. Oznacza to, że Twoja zgoda powinna być udzielona świadomie i dobrowolnie. Masz prawo wycofać każdą swoją zgodę wyrażoną na jakiekolwiek nasze działania. Możesz zrobić to w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Jakie prawa Ci przysługują
Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:
 1. informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 2. informacji udzielanych na wniosek - w szczególności o tym, czy dane są przetwarzane oraz w zakresie prawa do kopii danych,
 3. sprostowania danych;
 4. usunięcia danych;
 5. ograniczenia przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. wniesienia sprzeciwu;
 8. wycofania zgody w dowolnym momencie.

W celu kontaktu odnośnie realizacji któregokolwiek z powyższych praw wyślij wiadomość na adres iod.gsusa@gsusa.pl.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wniosek o udostępnienie danych

Możesz w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub dostępu do takich informacji. Możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Jeżeli zażądasz od nas kopii tych informacji pierwszą udostępnimy Ci bezpłatnie, natomiast w przypadku kolejnej możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami administracyjnymi. Możemy odrzucić Twój wniosek, w szczególności w sytuacji, gdy nie przetwarzamy Twoich danych.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) W określonych okolicznościach masz prawo żądać usunięcia Twoich danych. Zgodnie z przepisami, aby możliwe było usunięcie Twoich danych, informacje te muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:

 1. dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;
 2. jeżeli wcześniej udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, wycofałeś ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;
 3. dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);
 4. usunięcie danych jest konieczne w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub
 5. jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.
Możemy odmówić uwzględnienia Twojego wniosku o usunięcie danych z następujących przyczyn:
 1. skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
 2. spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;
 3. dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;
 4. dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub
 5. w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

Stosując się do zasadnego wniosku o usunięcie danych, podejmiemy wszystkie możliwe środki w celu usunięcia odpowiednich danych zarówno z systemów informatycznych jak i dokumentów przechowywanych w formie papierowej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. Oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane i nie będziemy mogli wykonywać żadnych czynności do momentu:

 1. ustąpienia jednej z okoliczności, które uprawniają Cię do żądania ograniczenia przetwarzania;
 2. udzielenia przez Ciebie zgody; lub
 3. konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

Okoliczności, w których jesteś uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. podważasz poprawność danych osobowych na Twój temat, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana,
 2. sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych,
 3. jeżeli przetwarzanie przez nas Twoich danych jest bezprawne, ale wolisz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast je usunąć oraz
 4. jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, masz prawo, według Twojego uznania, przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy podmiotami, które te dane przetwarzają (administratorami). Aby Ci to umożliwić, przekażemy Twoje dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane innemu administratorowi. Możemy również przekazać te dane bezpośrednio Tobie.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jeżeli są przez nas przetwarzane:

 1. w oparciu o nasze uzasadnione interesy jako Administratora;
 2. w celu realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych;
 3. w celu marketingu bezpośredniego;
 4. dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych w oparciu o nasz uzasadniony interes, uwzględnimy Twój sprzeciw, chyba że:

 1. udowodnimy, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami;
 2. przetwarzamy dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego jest on bezwzględny – to znaczy że musimy go uwzględnić w każdych okolicznościach i zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (przede wszystkim do celów marketingowych za pośrednictwem e-maila i wiadomości sms), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Twoich danych dla tego celu, o czym Cię powiadomimy. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Masz również prawo do wniesienia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru. Obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak się z nami skontaktować:
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować:
 1. w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych;
 2. jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do Twoich danych osobowych;
 3. w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeżeli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych);
 4. w jakiejkolwiek innej kwestii związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 1. z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności.

Możesz napisać do nas pod następujący adres: ul. Góry Chełmskiej 2 B, 44-100 Gliwice. Możesz również wysłać e-mail po adres: iod.gsusa@gsusa.pl.

Staramy się, aby Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w okresie, w którym są one przez nas przechowywane.

Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – co do zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące, jeżeli Twoje żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań, na które musimy odpowiedzieć nie pozwala nam na udzielenie odpowiedzi w terminie miesiąca. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.

Nasi podwykonawcy/podmioty przetwarzające i inni odbiorcy danych osobowych

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi odpowiednie umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takiej umowy i przepisami prawa.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe różnym podmiotom i z różnych przyczyn. Przede wszystkim możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom usług, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu (partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i pracownicy IT, zewnętrzni dostawcy usług IT, dostawcy usług hostingowych).

Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszelkich odpowiednich i uzasadnionych środków w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych. Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy również szczegółowe procedury.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności. W trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się wprowadzać do naszej polityki najlepsze praktyki rynkowe.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Unię Europejską?

W chwili obecnej Spółka nie przekazuje Twoich danych poza Unię Europejską ani do organizacji międzynarodowej oraz nie korzysta z usług podwykonawców, którzy przekazują dane poza obszar Unii Europejskiej.