PORADNIA GSU ZDROWIE

Siedziba: 41-707 Ruda Śląska,
ul. Ks. Ludwika Tunkla 112A
Regon 276516250 NIP 646-241-82-28
email: rejestracja@gsu-zdrowie.pl


  Spis treści
 • O nas
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Informacje ogólne
 • Użyte pojęcia
 • Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 • Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane
 • Czyje dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakich podstawach i przez jaki okres czasu
 • Informacje ogólne
 • Dane Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych
 • Dane Pacjentów Poradni GSU Zdrowie
 • Dane kandydatów do pracy
 • Dane Pracowników
 • Dane zleceniobiorców, osób współpracujących
 • Dane członków Rady Nadzorczej
 • Dane Kontrahentów 7
 • Osoby których dane otrzymujemy od Kontrahentów, w szczególności osoby kontaktowe, przedstawiciele i pracownicy
 • Dane Użytkowników strony internetowej
 • Czy podanie danych jest obowiązkowe?
 • Zgoda
 • Jakie prawa Ci przysługują
 • Informacje udzielane przy pozyskiwaniu danych
 • Wniosek o udostępnienie danych
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu
 • Niepodleganie decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)
 • Informacji o naruszeniu ochrony danych
 • Prawo do wycofania zgody
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
 • Jak się z nami skontaktować:
 • Jak będziemy się z Tobą kontaktować
 • W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie
 • Nasi podwykonawcy/podmioty przetwarzające i inni odbiorcy danych osobowych
 • Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych
 • Okres przechowywania danych
 • Czy przekazujemy Twoje dane poza Unię Europejską?
 • POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  O nas
  GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Jana Pawła II 2, zarejestrowane w rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157268, NIP 6462418228, w dalszej części Polityki Prywatności określana również jako Spółka lub Administrator.
  Inspektor Ochrony Danych
  Spółka informuje, że powołała Inspektora Ochrony Danych – panią Agnieszkę Błażyca-Smętek, z którym można się skontaktować pod adresem iod@gsupomoc.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
  Informacje ogólne

  Niniejsza Polityka prywatności opisuje, co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Polityka dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych zarówno w przypadku, gdy pacjentem naszej Poradni – GSU Zdrowie, a także gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, jak również gdy jesteś naszym Pracownikiem, a także Kontrahentem lub Pracownikiem naszego Kontrahenta. W niniejszej Polityce opisujemy w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy lub w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych obowiązków wobec Ciebie, a także jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

  Informujemy, że możemy okresowo zmieniać naszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany. Jeżeli jesteś Członkiem Klubu, Ubezpieczonym postaramy się również poinformować Cię mailowo o wszelkich istotnych zmianach w zakresie stosowanych przez nas zasad ochrony danych osobowych.

  W Spółce przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy, w szczególności Pacjentów, naszych Kontrahentów i Pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

  Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE, (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, prawie medycznym, prawie ubezpieczeniowym, prawie podatkowym czy ustawie o rachunkowości).

  Spółka jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu Administratora (są to np. firmy księgowe i informatyczne ).

  Dbając o należytą ochronę przekazanych nam danych osobowych wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowujemy także polityki i procedury, jak również organizujemy regularne szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych pracowników w tym obszarze. Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

  Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką prywatności może prowadzić naruszenia Twoich praw lub jest niezgodne z przepisami, prosimy o informację na adres: ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice.

  Użyte pojęcia

  Przetwarzać, Przetwarzanie - wszelkie działania związane z danymi osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Kontrahenci – spółki partnerskie i kapitałowe, jednoosobowe działalności gospodarcze i osoby takie jak niezależni wykonawcy, którzy świadczą usługi lub dostarczają towary na rzecz Spółki.

  Użytkownicy strony internetowej – jakiekolwiek osoby wchodzące na jakąkolwiek stronę internetową GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółki Akcyjnej.

  Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

  Dane Członków Klubu przetwarzamy w celu skorzystania z oferty Klubu i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez Członka Klubu także w celu administrowania/ zarządzania zawartymi przez nas umowami.

  Prowadząc poradnię GSU Zdrowie Spółka przetwarza dane Pacjentów w celu zapewnienia profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

  Dane kontrahentów jak również dane kontaktowe pozyskiwane od Kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów, jak również rozliczeniu transakcji.

  Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach.

  Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

  Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane

  Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane - podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe biorąc pod uwagę cel ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.
  Czyje dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakich podstawach i przez jaki okres czasu
  Informacje ogólne

  Twoje dane przetwarzamy między innymi na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

  W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy czy ustawy o rachunkowości.

  Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest przetwarzanie danych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami.

  Dane Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych

  Jeżeli jesteś Członkiem Górniczego Klubu Ubezpieczonych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji umowy, jaką jest program lojalnościowy w postaci Klubu. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z członkostwa w Klubie, tj. przez okres 3 lat od ustania członkostwa.

  Jeżeli przystąpiłeś do ubezpieczenia grupowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu realizacji naszych praw i obowiązków jako Ubezpieczającego, prawidłowej realizacji tej umowy oraz administrowania zawartymi przez nas umowami ubezpieczenia, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO). W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, tj. przez okres 3 lat od rozwiązania umowy ubezpieczenia.

  Prowadzimy również okresowo akcje marketingowe, w ramach których informujemy Członków Klubu o produktach i usługach oferowanych przez Klub. Prowadzenie marketingu stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane w tym celu do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Masz prawo do złożenia takiego sprzeciwu w dowolnym momencie i po jego złożeniu zaprzestaniemy kierowania do Ciebie jakichkolwiek informacji marketingowych.

  Jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę, możemy przetwarzać Twoje także w celu marketingu naszych podmiotów współpracujących, czyli naszych Partnerów. Lista naszych Partnerów znajduje się w zakładce _________________. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane do momenty wycofania zgody lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody lub do zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie.

  Jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę będziemy również uprawnieni do przekazania danych dotyczących Twojego ubezpieczenia Twojemu pracodawcy, w celu dokonania przez niego potrącenia z Twojego wynagrodzenia na poczet składek ubezpieczeniowych. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Cię i dopasowane do Ciebie informacje i aby to osiągnąć możemy korzystać z profilowania.

  Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez okres do czasu przedawnienia tych roszczeń.

  Dane Pacjentów Poradni GSU Zdrowie

  Dane pacjentów prowadzonej przez Spółkę poradni GSU Zdrowie przetwarzamy przede wszystkim w celu prowadzenia przez nas działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO. Będziemy przetwarzać Twoje danych w tych celach przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Możemy również przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą, w szczególności w przypadku poinformowania o wizytach lekarskich lub wynikach badań do odbioru, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO). W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres korzystania z usług Poradni.

  Jeżeli po skorzystaniu z usług Poradni poprosiłeś o wystawienie faktury VAT, będzie przetwarzać Twoje dane w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy i rachunkowości, przez okres wymagany tymi przepisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 1 lit. f RODO), przez okres do czasu przedawnienia tych roszczeń.

  Dane kandydatów do pracy

  Jeżeli zgłosiłeś nam chęć udziału w prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia takiego procesu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy o pracę oraz na podstawie przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a i b RODO). Zasadniczo usuniemy Twoje dane po zakończeniu przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych także na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości. Wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do wycofania przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 1 rok.

  Dane Pracowników

  Jeżeli jesteś naszym pracownikiem, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy o pracę, na podstawie tej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO), a także w celu realizacji naszych obowiązków jako pracodawcy, w oparciu o odpowiednie przepisy prawa pracy, prawa podatkowego oraz przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również w celu realizacji Twoich praw i obowiązków jako pracownika, w oparciu o odpowiednie przepisy, w szczególności prawa pracy, prawa podatkowego oraz przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

  Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu realizacji naszych zadań związanych z działalnością socjalną oraz pracowniczym programem emerytalnym, na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Będziemy również przetwarzać Twoje dane w celu realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji pracowniczej i dotyczącej ubezpieczeń społecznych, w oparciu o odpowiednie przepisy prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany tymi przepisami.

  Przetwarzamy również dane w celu prowadzenia, oceny i udoskonalania naszej działalności gospodarczej oraz realizacji funkcji analityki danych, rachunkowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Możemy ponadto przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez okres do czasu przedawnienia takich roszczeń.

  Jeżeli wyraziłeś zgodę, możemy również przetwarzać Twój wizerunek w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów oraz umożliwienia im identyfikacji naszych pracowników, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania tej zgody.

  Dane dotyczące zdrowia naszych pracowników przetwarzamy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez nas lub przez Pracownika, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy.

  Dane zleceniobiorców, osób współpracujących

  Jeżeli zawarłeś z nami umowę zlecenia lub umowę o współpracy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy, na podstawie tej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO), przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Będziemy przetwarzać Twoje dane celu realizacji naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w oparciu te przepisy, w szczególności odpowiednie przepisy prawa prawa podatkowego, rachunkowości oraz przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres wymagany tymi przepisami.

  Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu dokonywania kontroli i sprawdzania jakości świadczonych usług, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres trwania umowy.

  Możemy także przetwarzać Twoje w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz w celu obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez okres do czasu przedawnienia tych roszczeń.

  Możemy również przetwarzać dane osób, z którymi współpracujemy w celu realizacji funkcji analityki danych, audytu i innych funkcji wewnętrznych, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO). W tym celu przetwarzamy dane nie dłużej niż 5 lat po ustaniu współpracy.

  Dane członków Rady Nadzorczej

  Dane osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki, będziemy przetwarzać w celu realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także w celu realizacji praw i obowiązków Członków Rady Nadzorczej związanych z pełnioną funkcją, wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w oparciu o te przepisy i przez okres czasu wymagany wskazanymi przepisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Możemy również przetwarzać dane podane przez Członków Rady Nadzorczej w celu dokonania ewentualnych rozliczeń, w tym w szczególności zwrotu kosztów dojazdów, na podstawie obowiązujących przepisów, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości, przez okres wymagany wskazanymi przepisami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane osobowe Członków Rady Nadzorczej mogą być również przetwarzane przez Spółkę w celu przygotowywania raportów oraz opracowania analiz, a także prowadzenia audytów, przez okres 5 lat, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia tych roszczeń, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane Kontrahentów

  Dane osobowe otrzymane od naszych Kontrahentów, przetwarzamy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia, aby nasza współpraca przebiegała sprawnie. Przetwarzamy również dane kontaktowe właściwych osób w organizacji, abyśmy mogli się komunikować z naszym Kontrahentem. Potrzebujemy również innych informacji, jak na przykład dane rachunku bankowego, abyśmy mogli rozliczyć transakcje i zapłacić wynagrodzenie za świadczone usługi, zgodnie z zawartą przez nas umową. Dane będziemy zatem przetwarzać w celu zawarcia oraz realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Będziemy również przetwarzać Twoje dane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowości (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres wymagany wspomnianymi przepisami prawa.

  Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez okres do czasu przedawnienia tych roszczeń.

  Osoby których dane otrzymujemy od Kontrahentów, w szczególności osoby kontaktowe, przedstawiciele i pracownicy

  Nasi Kontrahenci w umowach zawieranych niejednokrotnie udostępniają dane swoich pracowników lub osób współpracujących, w szczególności jako osób wskazanych do kontaktu w procesie realizacji umowy. Będziemy wykorzystywać informacje przekazane nam przez naszego Kontrahenta wyłącznie w celu komunikacji związanej z realizacją naszych praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z naszym Kontrahentem, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Wskazane dane będziemy przetwarzać przez okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających w umowy z naszym Kontrahentem.

  Jeżeli jako pracownik naszego kontrahenta jesteś również uprawniony do podpisywania dokumentów, wystawiania rachunków lub faktur, będziemy przetwarzać Twoje dane przekazane na takich dokumentach odpowiednio w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO) przez okres do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego łączącego nas z Twoim pracodawcą lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, w jakim celu dane te będą przetwarzane.

  Dane Użytkowników strony internetowej

  Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony. Obejmuje to takie informacje, jak Twój adres IP, datę i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową i sposób przeglądania jej treści.

  Gromadzimy więc tzw. logi serwera - informacje o niektórych czynnościach wykonywanych przez Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
  • informacje o adresie IP;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

  Dane te wykorzystujemy jedynie dla oceny ogólnej aktywności na stronie i dla celów administrowania serwerem. Będziemy je przetwarzać przez okres 36 miesięcy.

  Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.

  Czy podanie danych jest obowiązkowe?

  Zasadniczo podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Część Twoich danych osobowych, które gromadzimy, jest niezbędna w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków umownych wobec Ciebie lub innych osób lub obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa. W zależności od rodzaju danych osobowych i powodów, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówisz przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub, w skrajnych przypadkach, kontynuować naszej relacji. Informacje dotyczące podstaw prawnych, na których opieramy się w celu wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, dostępne są w informacjach o przetwarzaniu danych poszczególnych kategorii osób (tzn. Członków Klubu, Kontrahentów, Pracowników itd.)

  Zgoda

  Prosząc Cię o wyrażenie zgody w pewnych okolicznościach, dokładamy wszelkich starań, byś mógł jej udzielić zgodnie z wymaganiami RODO oraz pozostałych przepisów. Oznacza to, że: - Twoja powinna być udzielona dobrowolnie, bez wywierania jakiegokolwiek nacisku na Ciebie; - chcemy żebyś wiedział, na co się zgadzasz, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Ci wystarczających informacji; - powinieneś mieć kontrolę nad tym, na które działania z zakresu przetwarzania się zgadzasz, a na które nie, co staramy się zapewnić; - powinieneś podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – możemy zapewnić rubrykę lub okienko do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób. Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono, aby upewnić się że nasze działania są zgodne z wyrażoną przez Ciebie wolą. Masz prawo wycofać każdą swoją zgodę wyrażoną na jakiekolwiek nasze działania. Możesz zrobić to w dowolnym momencie.

  Jakie prawa Ci przysługują

  Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

  • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
  • informacji udzielanych na wniosek - w szczególności o tym, czy dane są przetwarzane oraz w zakresie prawa do kopii danych,
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • sprzeciwu;
  • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
  • informacji o naruszeniu ochrony danych;
  • wycofania zgody w dowolnym momencie;

  W celu kontaktu odnośnie realizacji któregokolwiek z powyższych praw wyślij wiadomość na adres iod@gsupomoc.pl.

  Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Informacje udzielane przy pozyskiwaniu danych

  Pozyskując od Ciebie dane osobowe staramy się przekazać Ci wszelkie niezbędne oraz wymagane prawem informacje, abyś wiedział kto, w jakim celu i na jakich podstawach będzie przetwarzał Twoje dane oraz czy i komu zostaną one przekazane. Informujemy również o prawach, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych. Przekażemy Ci również odpowiednie informacje, jeżeli otrzymamy Twoje dane osobowe od innego podmiotu.

  Wniosek o udostępnienie danych

  Możesz w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub dostępu do takich informacji. Możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Jeżeli zażądasz od nas kopii tych informacji pierwszą udostępnimy Ci bezpłatnie, natomiast w przypadku kolejnej możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami administracyjnymi. Możemy odrzucić Twój wniosek, w szczególności w sytuacji, gdyż nie przetwarzamy Twoich danych. Jeżeli odrzucimy Twój wniosek, zawsze przekażemy Ci uzasadnienie naszej decyzji.

  Prawo do sprostowania

  Masz prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie uwzględniać Twojego wniosku, wyjaśnimy Ci przyczyny naszej decyzji.

  Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  W określonych okolicznościach masz prawo żądać usunięcia Twoich danych. Zgodnie z przepisami, aby możliwe było usunięcie Twoich danych, informacje te muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:

  • dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;
  • jeżeli wcześniej udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, wycofałeś ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;
  • dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);
  • usunięcie danych jest konieczne w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub
  • jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.

  Możemy odmówić uwzględnienia Twojego wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:

  • skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  • spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;
  • dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;
  • dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub
  • w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

  Stosując się do zasadnego wniosku o usunięcie danych, podejmiemy wszystkie możliwe środki w celu usunięcia odpowiednich danych zarówno z systemów informatycznych jak i dokumentów przechowywanych w formie papierowej.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania.

  W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. Oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane i nie będziemy mogli wykonywać żadnych czynności do momentu:

  • ustąpienia jednej z okoliczności, które uprawniają Cię do żądania ograniczenia przetwarzania;
  • udzielenia przez Ciebie zgody; lub
  • konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

  Okoliczności, w których jesteś uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

  • podważasz poprawność danych osobowych na Twój temat, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana,
  • sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • jeżeli przetwarzanie przez nas Twoich danych jest bezprawne, ale wolisz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast je usunąć oraz
  • jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli udostępniliśmy Twoje dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

  Prawo do przenoszenia danych.

  W określonych sytuacjach masz prawo, według Twojego uznania, przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy podmiotami, które te dane przetwarzają (administratorami). Aby Ci to umożliwić, przekażemy Twoje dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane innemu administratorowi. Możemy również przekazać te dane bezpośrednio Tobie. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych automatycznie (czyli bez jakiejkolwiek interwencji człowieka), a jednocześnie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu realizacji umowy.

  Prawo do sprzeciwu

  Masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jeżeli są przez nas przetwarzane:

  • w oparciu o nasze uzasadnione interesy jako Administratora;
  • w celu realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych;
  • w celu marketingu bezpośredniego;
  • dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

  Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych w oparciu o nasz uzasadniony interes, uwzględnimy Twój sprzeciw, chyba że:

  • udowodnimy, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami;
  • przetwarzamy dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego jest on bezwzględny – to znaczy że musimy go uwzględnić w każdych okolicznościach i zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Niepodleganie decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

  Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu Twoich danych i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. W chwili obecnej nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, jeżeli jednak będziemy to robić, poinformujemy Cię o całym procesie i jego konsekwencjach. Będziesz miał wówczas prawo do zwrócenia się do nas o ponowne rozpatrzenie sytuacji, w której podjęto wobec Ciebie decyzję w sposób zautomatyzowany, tym razem z udziałem naszego personelu.

  Informacji o naruszeniu ochrony danych

  Jeżeli w Spółce dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych, a naruszenie to będzie mogło spowodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności, poinformujemy Cię o takim naruszeniu.

  Prawo do wycofania zgody

  Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (przede wszystkim do celów marketingowych), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Twoich danych dla tego celu, o czym Cię powiadomimy. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

  Masz również prawo do wniesienia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru. Obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Jak się z nami skontaktować:

  Jeżeli chcesz się z nami skontaktować:

  • w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych;
  • jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do Twoich danych osobowych;
  • w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeżeli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych);
  z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności.

  Możesz napisać do nas pod następujący adres: ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice. Możesz również wysłać e-mail po adres: ___________.

  Staramy się, aby Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w okresie, w którym są one przez nas przechowywane.

  Jak będziemy się z Tobą kontaktować

  Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

  W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

  Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – co do zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące, jeżeli Twoje żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań, na które musimy odpowiedzieć nie pozwala nam na udzielenie odpowiedzi w terminie miesiąca. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.

  Nasi podwykonawcy/podmioty przetwarzające i inni odbiorcy danych osobowych

  Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

  Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi odpowiednie umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takiej umowy i przepisami prawa.

  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe różnym podmiotom, na różne sposoby i z różnych przyczyn. Przede wszystkim możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom usług, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu ( partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i pracownicy IT testujący i rozwijający nasze systemy technologiczne, zewnętrzni dostawcy usług IT ).

  Jeżeli wyraziłeś wolę przystąpienia do ubezpieczenia, Twoje dane przekażemy również odpowiednim Towarzystwom Ubezpieczeniowym.

  Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

  Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

  Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszelkich odpowiednich i uzasadnionych środków w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych. Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy również szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

  • ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych,
  • ocena skutków dla ochrony danych,
  • zgłaszanie naruszeń i zarządzanie incydentami,
  • sporządzanie rejestru czynności przetwarzania danych,
  • okres przechowywania danych,
  • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

  Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności. W trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się wprowadzać do naszej polityki najlepsze praktyki rynkowe.

  Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (to znaczy usuwamy lub zmieniamy wszystkie informacje, które umożliwiałyby zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze okresu przetwarzania danych zapewniamy:

  • ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
  • ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

  Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Zasady dotyczące okresu przetwarzania danych obejmują zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

  Czy przekazujemy Twoje dane poza Unię Europejską?

  W chwili obecnej Spółka nie przekazuje Twoich danych poza Unię Europejską oraz nie korzysta z usług podwykonawców, którzy przekazują dane poza obszar Unii Europejskiej.

  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  Co to jest plik cookie?

  "Cookie" to ciąg informacji - mały plik - przechowywany na dysku twardym Twojego komputera lub na innym Twoim urządzeniu, który zawiera zapis Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej. Zapis ten ma umożliwić przedstawienie Ci, podczas Twojej kolejnej wizyty na stronie internetowej, indywidualnie dopasowanych opcji na podstawie przechowywanych informacji o Twojej ostatniej wizycie. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych i marketingowych.

  Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc przy tym Twojemu systemowi. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale jeżeli wolisz, abyśmy nie gromadzili Twoich danych w ten sposób, możesz zaakceptować wszystkie pliki cookies lub ich część albo odrzucić je w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Jednakże odrzucenie wszystkich plików cookies oznacza, że być może nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu "Pomoc" w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia plików cookies.

  Jak wykorzystujemy pliki cookies?

  Wykorzystujemy pliki cookies w celu śledzenia Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Umożliwia to nam zrozumienie, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, i śledzenie ewentualnych schematów indywidualnych lub dla większych grup. Pomaga to nam rozwijać i ulepszać naszą stronę internetową i usługi w odpowiedzi na potrzeby naszych odwiedzających.

  Rodzaje plików cookies:

  • sesyjne pliki cookies: przechowywane na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki;
  • trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na Twoim komputerze i pozostaje tam, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. Plik cookie może być odczytywany przez stronę internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty. Pliki te pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej. Pliki cookies mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:
  • Niezbędne pliki cookies: Są to pliki cookies niezbędne do umożliwienia Ci efektywnego korzystania ze strony internetowej i nie mogą być wyłączone. Bez tych plików cookies nie moglibyśmy świadczyć usług udostępnianych Ci na naszej stronie internetowej. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają informacji o Tobie, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętania, jakie strony internetowe odwiedzałeś.
  • Pliki cookies związane z wydajnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają nam monitorowanie i ulepszanie działania naszej strony internetowej. Pozwalają nam na przykład zliczać wizyty, identyfikować źródła ruchu sieciowego i obserwować, które elementy strony internetowej są najpopularniejsze.

  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  Nasze uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Masz możliwość powrotu ustawień przeglądarki w każdej chwili i możesz wtedy określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez nas do tych informacji.